Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnenej spotrebiteľom pre elektronický obchod PELEA.SK prevádzkovaný spoločnosťou PELEA, s.r.o. , Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava (ďalej len spoločnosť).
 2. Tento reklamačný poriadok vychádza z príslušných ustanovení platných znení Zákona o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.), Občianskeho zákonníka (40/1964 Z.z.) a Obchodného zákonníka (513/1991 Z.z.).
 3. Reklamácie budú vybavované zákonným spôsobom bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, t.j. od prevzatia zásielky s reklamáciou v sídle spoločnosti.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý bol zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu PELEA.SK, je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 5. Adresa pre zasielanie reklamácii je: PELEA, s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

Vymedzenie pojmov

 1. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Chybou sa rozumie taká zmena vlastností tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 3. Za chybu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním, nesprávnym používaním, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 4. Dopravu reklamovaného tovaru zaistí zákazník na vlastné náklady a riziko. Zásielky zaslané na reklamáciu dobierkou nebudú prijímané.

Záruka

 1. Na všetky výrobky predávané prostredníctvom elektronického obchodu PELEA.SK je poskytovaná zákonná záručná doba.
 2. V prípade, že sa na výrobku v záručnej dobe objaví chyba, zašle zákazník vhodne zabalený kompletný výrobok spolu s dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v elektronickom obchode PELEA.SK na adresu spoločnosti - PELEA, s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava. V zásielke bude deklarované, že sa jedná o reklamáciu, aká chyba je reklamovaná a môže byť priložený aj návrh na spôsob vybavenia reklamácie. Pri vybavovaní reklamácie bude, podľa možností spoločnosti, prihliadané na návrh spotrebiteľa na vybavenie reklamácie.

Rozpor s kúpnou zmluvou

  1. Spoločnosť PELEA, s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti spoločnosťou popisované, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre tento druh tovaru obvyklé.
  2. V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, prevezme iný výrobok, než si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo prevzal výrobok chybný, zašle ho bez zbytočného odkladu späť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale spolu s dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v elektronickom obchode PELEA.SK, na adresu spoločnosti. V zásielke bude deklarované, že sa jedná o reklamáciu, aká chyba je reklamovaná a môže byť priložený i návrh na spôsob vybavenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu a podľa možností spoločnosti, bude prihliadnuté na návrh spotrebiteľa na vybavenie reklamácie.
  3. Pokiaľ sa rozpor s kúpnou zmluvou prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje sa za chybu existujúcu už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nedokáže opak. V takom prípade má kupujúci právo voľby riešiť odstrániteľnú chybu mimo štandardnej záručnej opravy i výmenou veci za bezchybnú. Ak nie je taký postup možný, má kupujúci nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.
  4. Vyššie uvedené neplatí v prípade, že zákazník pred prevzatím tovaru vedel o rozpore s kúpnou zmluvou, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V takom prípade nemá spoločnosť povinnosť chybu odstrániť.
  5. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v zostávajúcich 18 mesiacoch sa rieši ako bežná chyba v záručnej dobe.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy
prosíme pri vrátení tovaru (reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy) prosím čitateľne vyplňte a zašlite spolu s tovarom na našu adresu:
PELEA, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava